• + 36 30 9825-088 - Anna

Általános Szerződési Feltételek

Az Ovisuli Tanfolyamban való részvétel általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Jelen ÁSZF alkalmazásában az alábbi szavak és kifejezések az alábbi értelemmel bírnak függetlenül attól, hogy azok egyes vagy többes számban kerülnek megfogalmazásra:
Ovisuli
jelenti az alábbi cégeket:
- Zugló, Sashalom, Újpest, Szentendre, Belváros, Kispest, Csepel, Újbuda, Érd, Vecsés, Hüvösvölgy esetében:
Ovisuli Fejlesztő Központ Bt. 1147 Budapest, Szentes u. 60.a. adószáma:25791149-1-42 Vagy Városligeti Ovisuli Bt. 1147 Budapest, Szentes u. 60.a. adószáma:
- Belbuda, Veresegyház estében:
Fenatica Kft, 2112 Veresegyház, Kökény u. 41.
Tanfolyam vagy Kurzus: Alapos Ovisuli/Fejlesztő Nap/Német Ovisoknak/Angol Ovisoknak/Drámajáték/Logopédia/ Ovisuli miniknek/ Matekos okoska/Csodálatos Természet
Diák: A jelentkezési lapon megjelölt gyermek
Törvényes képviselő: a Diák felett szülői felügyeletet gyakorló szülő, vagy ennek hiányában a Diák gyámja.
Tanfolyam díja: az Ovisuli részére, egy adott Tanfolyamban való részvételért fizetendő díj. Amely Tanfolyamonként eltérhet és az árazás a weboldalunkon (www.ovisuli.hu) az órarendben található.
Tanév: azon időszak, melynek időtartama alatt a Tanfolyam megszervezésre és lebonyolításra kerül, mely általában egy tanév szeptember hónapjában kezdődik (kezdő nap) és az ezt követő naptári év májusában ér véget (befejező nap). A tanfolyam az iskolai tanévhez igazodik, figyelembe véve az iskolai szünnapokat és a tanítási napokat egyaránt.
Tematika: Az Ovisuli tematikája a weboldalunkon megtalálható. www.ovisuli.hu
a Törvényes Képviselő és az Ovisuli között a jelen ÁSZF rendelkezései szerinti létrejött szerződés, melynek alapján az Ovisuli a Diák részére képzést biztosít egy kiválasztott Tanfolyam keretében, míg a Törvényes Képviselő a Tanfolyam megszervezéséért, lebonyolításáért és a Diák Tanfolyamon való részvételi lehetőségének biztosításáért díjat fizet az Ovisuli javára.
Az Ovisuli know-how (Tematika) szerint megszervezett és lebonyolított iskolai rendszeren kívüli oktatás, melynek megszervezésére, lebonyolítására az Ovisuli vállalkozik. Az Ovisuli minden tanfolyamát szakképzett pedagógus tartja. A tanár betegsége esetén, átmenetileg más végzettségű pedagógus tartja meg az órát. A 2013. évi V. tv. (Ptk.) 2:10.§-a szerint kiskorúnak tekintendő 4-10 éves kor közötti gyermek, aki a Tanfolyamon részt vesz.
Az Ovisuli vállalja, hogy Diákok részére Tanfolyamokat szervez és bonyolít a jelen ÁSZF rendelkezései szerint, a Tanfolyam díjának megfizetése ellenében.
 1. Az egyes Tanfolyamok Tanévének pontos időpontja (kezdő napja és befejező napja), időtartama, programja, az Ovisuli által az egyes Tanfolyamokban nyújtott szolgáltatások és a Tanfolyam díja a www.ovisuli.hu honlapon kerül meghirdetésre. A Tanfolyamot az Ovisuli szervezi a Tanfolyam helyszínének és helyi sajátosságainak figyelembe vételével, azonban a Tanfolyamon nyújtott szolgáltatás, azaz az oktatás tartalma, módszere és minősége minden Ovisuli helyszínen és az Online rendszerben is azonos. Az Ovisuli helyszínei, elérhetőségei a www.ovisuli.hu honlapon kerülnek feltüntetésre.
 2. A Tanfolyamban való részvételre a Szerződés az Ovisuli és a Törvényes Képviselő között elektronikus úton jön létre.
 3. A Tanfolyamban való részvételre jelentkezni a www.ovisuli.hu honlapon kiválasztott Ovisuli helyszín Jelentkezési Adatlapjának elektronikus kitöltésével lehet. A Jelentkezési Adatlapot cselekvőképtelen Diák esetében a Törvényes Képviselő köteles kitölteni. A Jelentkezési Adatlapon megadott adatok helyességéért és valódiságáért a Diák Törvényes Képviselője, feltétlen felelősséget vállal. Az Ovisuli a 45/2014. (II.26.) Kormány rendelet 11.§ (1) bekezdése szerinti tájékoztatása az iskola oldalán érhető el.
 4. A Szerződés létrejötte érdekében a kitöltött Jelentkezési Adatlapot a Törvényes Képviselő, mint saját nyilatkozatát elektronikus út igénybevételével megküldi az Ovisulinak a jelentkezési Adatlap „Jelentkezés” gombjára klikkeléssel. A „Jelentkezés” gombra klikkeléssel a Törvényes Képviselő elfogadja és tudomásul veszi, hogy a Jelentkezési Adatlap megküldése részére fizetési kötelezettséget keletkeztet. A megküldés előtt a Jelentkezési Adatlapon a Törvényes Képviselő köteles a jelen ÁSZF rendelkezéseit és az Ovisuli Adatvédelmi Tájékoztatóját elolvasni és annak elfogadásáról a megfelelő helyre klikkelve nyilatkozni. A Jelentkezési Adatlap megküldését megelőzően a Jelentkezési Adatlap tartalma ellenőrizhető.
 5. A Jelentkezési Adatlap megküldését követően az Ovisuli a Jelentkezési Adatlapon a Törvényes Képviselő e-mail címeként megadott e-mail címre elektronikus üzenetet küld, melyben visszaigazolja azt, hogy az Ovisuli és a Törvényes Képviselő között a Szerződés a Jelentkezési Adatlap tartalma szerint létrejött, de az Ovisuli fenntartja a jogot arra, hogy a visszaigazoló e-mailbe írt egyes feltételek, így különösen az, hogy a Tanfolyam mely napokon kerül megtartásra, illetve a Tanfolyam pontos díja, a díj tekintetében érvényesíthető esetleges kedvezmények alkalmazásával, utóbb, a Tanfolyam kezdő napját követően is módosulhatnak. Illetve abban az esetben, ha valamilyen külső hatás a szolgáltatás nyújtását korlátozza, ellehetetleníti.
 6. A Szerződés az Ovisuli és a Törvényes Képviselő között az 5. pont szerinti visszaigazoló e-mail elektronikus megküldésével jön létre a visszaigazolásban részletezett Jelentkezési Adatlap és a jelen ÁSZF szerint. A Szerződés írásba foglalt szerződésnek tekintendő, a szerződéskötés nyelve: magyar.
 7. A Jelentkezési Adatlap kitöltésével és az Ovisuli részére történő elektronikus út igénybevételével való megküldésével (lásd.: 4. pont) a Törvényes Képviselő, tudomásul veszi és önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy a Diák és a Törvényes Képviselője Jelentkezési Adatlapon megadott valamennyi személyes adata
(a)  az Ovisuli részére válik hozzáférhetővé, amely azokat marketing célból összegyűjtheti, feldolgozhatja és ugyancsak marketing célokból felhasználhatja; továbbá
(b)  az Ovisuli részére a Tanfolyam sikeres szervezése érdekében, így elsődlegesen annak biztonságos lebonyolítása, az oktatási és egyéb programok összeállítása, a Tanfolyam díj számlázása, továbbá marketing célból továbbításra kerüljön, melyeket Ovisuli ugyanezen célokból feldolgozhat és felhasználhat.
A jelentkezési adatokat, mint a szerződés alapadatait a számviteli törvényeknek megfelelően az Ovisuli 5+1 évig köteles tárolni. A hatodik év végén az adatok automatikusan törlésre kerülnek.
A Jelentkezési Adatlapon megadott személyes adatok törlését a datamanager@ovisuli.hu e-mail címre küldött elektronikus üzenet útján kérheti a Törvényes Képviselő.
 1. Az Ovisuli tájékoztatja a Diákot és Törvényes Képviselőjét, hogy a Tanfolyamon, annak során, idején - akár az egyes Diákok azonosítására is alkalmas módon - video-, kép- és hangfelvételek (továbbiakban: Felvétel(ek)) készülhetnek. A Felvételek nem sértik a Diák személyiségi jogait, méltóságát. A Felvételek kizárólagos jogosultjai az Ovisuli. A Felvételek célja, hogy azok bemutassák a Tanfolyam hangulatát, az ott folyó oktatást és a Tanfolyam eredményeit. A Felvételek elsődlegesen marketing célokból, az alábbi körben kerülhetnek felhasználásra: közzé téve a www.ovisuli.hu honlapon, az Ovisuli youtube felületén és az Ovisuli közösségi média felületein (pl. Facebook, Twitter, Instagramm) továbbá sajtóban, prezentációban és bemutatókon. A Törvényes Képviselő, a Jelentkezési Adatlap kitöltésével és annak Ovisuli részére való megküldésével (lásd.: 4. pont) hozzájárul ahhoz, hogy az így elkészült Felvételek a fent meghatározott jogi személyek részéről, az ugyanott meghatározott célból és körben, korlátlan időtartamban felhasználásra kerüljenek, mely felhasználásokért ellenértékre nem tartanak igényt.
 
 1. A Tanfolyam díja
9.1. A Tanfolyam díja a www.ovisuli.hu honlapon kerül meghirdetésre, azonban a Tanfolyam díjának pontos összege tekintetében a jelen ÁSZF szerinti létrejött Szerződés rendelkezései az irányadóak.
9.2. A Tanfolyam díjából az Ovisuli a jelen ÁSZF 1. számú mellékletében részletezettek szerint kedvezményt biztosíthat. Az Ovisuli önállóan dönti el, hogy az 1. számú mellékletben írt egyes kedvezményfajták közül melyiket és milyen mértékben biztosítja. Az Ovisuli továbbá az ÁSZF 1. számú mellékletében részletezetteken túlmenően is biztosíthat kedvezményt a Diák részére.
9.3. Ha a jelen ÁSZF másként nem rendelkezik, a Tanfolyam díja a Tanév egy naptári hónapjára kerül megállapításra függetlenül attól, hogy adott naptári hónapban mennyi óra kerül megtartásra.
9.5. A Tanfolyam díját abban az esetben is meg kell fizetni, ha a Diák hiányzik (pl. megbetegedés), mert hiányzás esetére az Ovisuli a Tanfolyam tananyaga pótlására megfelelő időt biztosít.
9.6. A tanfolyam megkezdése előtt Szolgáltató a Diák részéről helyfoglalás címen foglalót kérhet, melynek mértéke tanfolyamtól függetlenül 10.000.-forint. Ezen összeg az első havi tanfolyami díjba kerül beszámításra. Amennyiben a diák visszalép a tanfolyam megkezdésétől, ezen összeg nem jár vissza.
9.7. Ha a jelen ÁSZF vagy a Szerződés másként nem rendelkezik, a Tanfolyam díja a Tanév során minden naptári hónap tizedik napjáig előre esedékes. A Tanfolyam díjáról az Ovisuli Számlát/nyugtát állít ki.
9.8. Valamennyi fizetést a számlán megjelölt bankszámlára utalással vagy a bankszámlára való befizetéssel, vagy készpénzben kell teljesíteni. A fizetés közlemény rovatába fel kell tűntetni a Diák pontos nevét és a Tanfolyam pontos nevét. Amennyiben ezen közlemények nem kerülnek megfelelően megjelölésre, úgy a díjfizetést az Ovisuli nemteljesítettnek tekinti.
9.9. Amennyiben valamilyen külső ok (ide tartoznak a katasztrófák, pandémiák, vagy egyéb előre nem látható különleges helyzetek) miatt az oktatás formáján az Ovisuli változtatni kényszerül, akkor a www.Ovisuli.hu weboldalon meghirdetett online tarifa fizetendő.
 1. A Tanfolyammal kapcsolatos egyes információkról, továbbá a Szerződés egyes visszaigazolt feltételeinek esetleges módosulásáról az Ovisuli a Törvényes Képviselő e-mail címére küldött elektronikus üzenet útján tájékoztatja a Diákot és a Törvényes Képviselőt a Tanfolyam kezdő napját megelőzően. A Tanfolyam első napján az Ovisuli a Diákokat regisztrálja.
 2. A Diák a Tanfolyam ideje alatt az Ovisuli felügyelete alatt áll. A Törvényes Képviselő a Jelentkezési Adatlapon köteles tájékoztatni az Ovisuli a Diákot érintő minden olyan körülményről, amely a biztonságos felügyeletét érintheti, így különösen, de nem kizárólagosan arról, ha a Diák:
(a) rendszeresen valamely gyógyszert szed, illetve ha a gyógyszer szedését ellenőrizni kell; (b) valamely gyógyszerre, ételre, vagy más anyagra, állatra stb. allergiás;
(c) bizonyos tevékenységeket valamely okból nem folytathat, nem gyakorolhat;
(d) étel, illetve ital érzékenysége áll fenn; (e) szervi, vagy pszichológiai okok miatt magatartási, viselkedési problémákkal küzd; (f) a Tanfolyam valamely programján, eseményén valamely okból nem vehet részt.
A tájékoztatás elmulasztásából eredő valamennyi kárért és esetleges egyéb hátrányokért a Törvényes Képviselő a felelős.
 1. Az Ovisuli és a képviseletében eljáró munkatársak a Tanfolyam ideje alatt a tőlük elvárható valamennyi intézkedést és cselekményt megteszi a Tanfolyam biztonságos és jogszabályoknak megfelelő lebonyolítása érdekében. Az Ovisuli és a képviseletükben eljáró oktatók a tőlük elvárható módon mindent megtesznek a Tanfolyam magas színvonalon történő megszervezésért és lebonyolításért.
 2. A Tanfolyam tanórái általában hétköznap, illetve szombaton kerülnek megtartásra. A Diákot kizárólag a Diák Törvényes Képviselője vagy a Jelentkezési Adatlapon megjelölt más nagykorú, cselekvőképes személy viheti el a Tanfolyam tanórájának befejezését követően. Ez utóbbi esetben az Ovisuli– a Diák biztonsága érdekében - a Diákot elvivő személy személyazonosságát ellenőrizheti akként, hogy személyi igazolványát megtekinti és annak adatait összeveti a Jelentkezési Adatlap adataival.
 3. Amennyiben a Diák a Tanfolyam valamely tanóráját valamely okból elmulasztja, úgy a mulasztott tanóra tananyagának pótlására az Ovisuli pótlást biztosít, melynek feltételeit a 10. pont szerinti tájékoztatóban közli. A pótlásról minden esetben az Ovisuli vezetője/koordinátora egyeztet a Törvényes Képviselőjével.
 4. A Tanfolyam helyszínén, a tanórákon értékes tárgyak, készpénz megőrzésére nincs lehetőség, így azok biztonságáért az Ovisuli felelősséget nem vállal.
 5. A Diák és a Törvényes Képviselője tudomásul veszi, hogy a Diák saját felelősségére vesz részt a Tanfolyam tanóráin.
 6. Mind a Diák, mind a Törvényes Képviselő köteles követni az Ovisuli házirendjének utasításait a Tanfolyam tanóráin, mely házirend elérhető a 10. pont szerinti elektronikus üzenetben meghatározottak szerint.
 7. A Szerződés időtartama és felmondása
19.1. A jelen ÁSZF szerint létrejött Szerződés – ha a jelen ÁSZF alapján a Szerződés korábban nem szűnik meg - a Tanfolyam Tanéve befejező napjáig jön létre. A Szerződés megszűnése ellenére egyes jogok illetőleg kötelezettségek, azok jellegénél fogva, a Szerződés megszűnését követően továbbra is gyakorolhatók, illetőleg teljesítendők (pl. Felvételek felhasználása). A Tanév kezdő napja és befejező napja csak a szolgáltató által módosítható, így a Törvényes Képviselő nem kérheti, hogy az Ovisuli a Szerződés szerinti szolgáltatását a Tanév kezdő napját megelőzően kezdje meg.
19.2. A Diák Törvényes képviselője a Szerződést jogosult írásban felmondani a Tanév során, indokolás nélkül, a Tanév valamely naptári hónapjának utolsó napjára, mely esetben a Szerződés a felmondás közlésének naptári hónapjának utolsó napjával megszűnik. A felmondás naptári hónapjára járó Tanfolyam díj az Ovisulit megilleti, annak visszatérítésére nem köteles függetlenül attól, hogy a Diák a felmondás hónapjában a Tanfolyam tanóráin részben vagy egészben részt vett-e.
19.2. Kaució: A szeptemberi-októberi hónap mindkét fél (Diák Törvényes képviselője és az Ovisuli) részéről úgynevezett próbaidő. Amennyiben a felek nem szeretnének a továbbiakban együttműködni, akkor indoklás nélkül szóban vagy írásban közlik ezt egymással. Amennyiben a továbbiakban is szeretnék folytatni az együttműködést, akkor kaució megfizetése válik szükségessé, amely 1 havi tanfolyami díj. Ezen összeget november 1-től, 15-ig lehet befizetni és az utolsó – általában májusi- tanfolyami hónapba kerül beszámításra. Amennyiben a gyermek előbb abbahagyja a tanfolyam látogatását, a befizetett kaució nem jár vissza. A kaució abban az esetben sem jár vissza, ha egy nem várt külső ok (fegyveres harcok, puccs, kijárási tilalom vagy korlátozás, természeti csapás, politikai krízis, bűncselekmények, terrorcselekmények, sztrájk, közüzemi kimaradás, járvány) miatt a szolgáltatás nyújtása ellehetetlenül, oly módon, hogy az Ovisuli online szolgáltatásra sem képes.
19.4. Az Ovisuli jogosult a Szerződés felmondására abban az esetben, ha valamely nem várt ok következtében egy adott Tanfolyam megrendezése meghiúsul és az ovisuli nem nyújt alternatív megoldást (online vagy bármely más módon) a tanfolyam folytatására (kivéve Vis Major) Ebben az esetben az Ovisuli kizárólag a már befizetett adott hónapra vonatkozó Tanfolyam díjat köteles visszatéríteni, egyéb fizetések teljesítésére semmilyen jogcímen nem köteles.
19.5. A Szerződés minden további rendelkezés és nyilatkozat nélkül megszűnik, ha valamely esedékessé vált Tanfolyam díj a számlában megállapított fizetési időpont szerinti naptári hónap utolsó napjáig nem kerül kiegyenlítésre vagy a fizetés nemteljesítettnek tekintendő a jelen ÁSZF alapján, az adott naptári hónap utolsó napján.
19.6.  Az Ovisuli jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha a Diák (a) a Tanfolyam rendjét többször megsérti;
(b) a Tanfolyam rendjét súlyosan megsérti;
(c) szándékosan kárt okoz;
(d) más Diákot kényszerít, fenyeget vagy bántalmaz.
Azonnali hatályú felmondás esetén a Törvényes Képviselő köteles a Diákot a Tanfolyam órájáról haladéktalanul elvinni. Azonnali hatályú felmondás esetén az Ovisuli a már kifizetett Tanfolyam díjat sem részben, sem egészben nem köteles visszatéríteni.
19.7.  Amennyiben az Ovisuli a befizetett Tanfolyam díjat köteles részben vagy egészben visszatéríteni, A visszafizetendő Tanfolyam díjba az Ovisuli esetleges igénye beszámítható.
 1. Károkozás, kártérítés
20.1. A Diák Törvényes Képviselője a Jelentkezési Adatlap Ovisuli részére való megküldésével (lásd.: 4. pont) tudomásul veszi és vállalja, hogy a Diák helyett és nevében megtérít a károsultnak minden olyan kárt, mely a Diák Tanfolyamon való részvétele során akár tanóra alatt, akár azon kívül tanúsított szerződésellenes vagy jogellenes magatartásából ered függetlenül attól, hogy egyébként a Törvényes Képviselő jogszabály alapján köteles-e az adott kárt megtéríteni, feltéve, hogy a károkozó magatartás nem áll ok-okozati összefüggésben az Ovisuli Diák felügyelete ellátásával kapcsolatos valamely felróható magatartásával. A Törvényes Képviselő ezen kártérítési kötelezettsége kiterjed minden, az Ovisul , más Diák vagy bármely más harmadik személy oldalán bekövetkezett kárra.
20.2. A Diák károkozó magatartása esetén - amennyiben a károkozás körülményei ezt lehetővé teszik – az Ovisuli a lehető legrövidebb időn belül értesíti a Törvényes Képviselőt. A káreseményt az Ovisuli – amennyiben a károkozás körülményei ezt lehetővé teszik – jegyzőkönyvezi, melyet a Törvényes Képviselői is aláírhat.
20.3. Az Ovisuli kizárólag azért felelős, hogy a Tanfolyamot a jogszabályok, a jelen ÁSZF és a Szerződés rendelkezései figyelembevételével megfelelő gondossággal szervezi meg, bonyolítja le és a Diákok felügyeletét kellő gondossággal ellátja. Ennek megfelelően felel azokért a károkért, melyek oka közvetlenül valamely alkalmazandó jogszabály, a jelen ÁSZF, illetve a Szerződés valamely rendelkezésének szándékos vagy gondatlan megszegésére, vagy a kárt szenvedett Diák Jelentkezési Adatlapja valamely rendelkezésének vagy adatának szándékos vagy gondatlan figyelmen kívül hagyására vagy azzal ellentétes magatartására vezethető vissza. Amennyiben az Ovisuli valamely magatartás miatt kártérítés fizetésére köteles, úgy kizárólag a közvetlenül okozott vagyoni károk megtérítésére köteles, így nem kötelezhető elmaradt haszon és sérelemdíj fizetésére.
Kelt: Budapest, 2020.07.16.
Szalai Dóra és Juhász Annamária
Ovisuli Fejlesztő Központ Bt. képviseletében Városligeti Ovisuli Bt. képviseletében
Ceglédi Eszter
Fenatica Kft képviseletében

1. sz. melléklet
Az Ovisuli az alábbi öt eltérő kedvezmény típust határozza meg, melyeket valamennyi Ovisuli biztosít a Diákok számára.

 
 1. Saját Diák kedvezmény
 
 1. Csoport kedvezmény
 
 1. Testvér kedvezmény
 
 1. Egyösszegű befizetés
 
 1. Kedvezmények összevonása

1. Saját Diák kedvezmény
1.1. Saját Diák kedvezményre az a Diák jogosult, aki egy adott Tanfolyam Tanévére való regisztrációt közvetlenül megelőző évében egy adott Ovisuli Diákja volt, mértéke 10%
2. Csoport kedvezmény
2.1. Csoport kedvezményre jogosultak azok a Diákok, akik egyszerre, egymásra hivatkozva legalább 5-en jelentkeznek. A Csoport kedvezmény mértéke a Tanfolyam díjának 10%-a.
3. Testvér kedvezmény
3.1.Testvér kedvezményre jogosult a Diák a Tanévben, ha a testvére az előző, vagy az azt megelőző tanévben ugyanazon Ovisuli diákja volt, melybe az érintett Diák regisztrált, a Diák testvére is regisztrált. A regisztrációkor meg kell adni a testvér nevét a szabad mezőben.
3.2. Testvéreknek minősülnek azok a Diákok, akiknek egymással közös háztartásban élnek, lakcímkártyájukba bejegyzett állandó lakcímük szerint.
i)  egy testvér esetén: 10%;
ii)  két testvér esetén: 15%;
iii)  három vagy annál több testvér esetén 20%
kedvezmény jár.
4. Egy összegben történő kifizetés
Amennyiben a Tanfolyam egy Tanévre egy összegben kerül kifizetésre, úgy a Tanfolyam díját a Ovisuli az alábbi mértékkel csökkenti:
i)  egy teljes Tanévre járó összes Tanfolyam díj egyösszegű megfizetése esetén a teljes díj 10%-val.
5. Kedvezmények összevonása
A kedvezmények összevonására nincs lehetőség.

© 2010-2021 Ovisuli - Minden jog fenntartva | https://ovisuli.hu

Az oldal sütiket (cookies) használ, melyek célja, hogy jobban ki tudjuk szolgálni a weboldalunkra látogatókat. Tudjon meg többet...